Home

De Bonden

Als kwekend lid heeft u te maken met een der bonden.

Waarom? Omdat de bonden de belangen van u als kweker kunnen verdedigen en behartigen. De bonden kunnen gezien worden als de overkoepelende instantie van verenigingen. Zo hebben de bonden tot taak te zorgen voor een gecontroleerde kweek van de diergroepen waar de betreffende bond voor staat. Hiertoe geven de bonden ringen uit die u als kweker/fokker kunt bestellen. Ook zorgt de bond voor de uitgave van de standaardbeschrijvingen van onze rassen ten behoeve van fokkers en keurmeesters.

Logo%20NBvVN.B.v.V.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Deze bond kent vele leden en is verdeeld in twaalf districten en heeft een aantal technische commissies voor elke vogelgroep. Deze bond is van alle nog te noemen bonden veruit de grootste in ledenaantal. Als u lid wordt van onze vereniging en u kweekt vogels, dan is het zeer raadzaam ook lid te worden van de N.B.v.V.. U ontvangt dan maandelijks het zeer fraaie blad "Onze Vogels". Bovendien kent de N.B.v.V. een vragenforum. U kunt als lid vragen stellen aan specialisten over de kweek, het opkweken van jongen e.d.. Kijk maar op de 2e bladzijde van dit mooie bondsblad.

N.B.S.

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen.

Deze bond behartigt belangen van fokkers van sierduiven. Niet de postduiven, zij vallen onder het N.P.O., de Nederlandse Postduiven Organisatie.

De N.B.S. kent evenals de volgende twee:

Meer informatie?

N.H.D.B.  

Nederlandse Hoender- Dwerghoenderbond.

Deze bond is wat groter dan de N.B.S. en kent dezelfde structuur. Tevens kent de N.H.D.B. een twaalftal provinciale afdelingen waar ook uw bestuur de vergadering van bezoekt.

Meer informatie?

N.K.B.

Nederlandse Konijnen Bond.

Ook deze bond heeft dezelfde structuur als de N.B.S. en de N.H.D.B. en kent ook provinciale afdelingen. Deze bond is de grootste van het drietal: N.B.S., N.H.D.B. en N.K.B. en vertegenwoordigt zo'n 11.000 leden.

Meer informatie?

F.K.

Deze afkorting staat voor Federatie Kleindierenteelt en vormt het overkoepelende tentoonstellingsorgaan van de bonden N.B.S., N.H.D.B. en N.K.B.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers staat hier geheel los van. 

De Pluimvee en Vogelsportvereniging Wassenaar heeft met al deze bonden te maken. Mocht u meer willen weten dan kunt u bij de bestuursleden terecht.